ÚSPORY


Efekt TČ se hodnotí topným faktorem (COP), který je odvozen poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ:

Výsledek udává, kolikrát je větší získaný topný výkon oproti vynaloženému elektrickému příkonu. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě topné vody, kterou chceme dosáhnout. Čím je vyšší teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota topné vody, tím větší je topný faktor proto jsou definovány teploty vnějšího vzduchu a teploty topné vody, kdy se COP měří, aby byl porovnatelný.